×
Kontakt

Dokumenti

Planovi i izvješća o radu

Planski dokumenti

 1. Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku
 2. Odluka Vlade RH o donošenju Procjene rizika od katastrofa za RH, od 12. studenoga 2015.
 3. PROCJENA UGROŽENOSTI REPUBLIKE HRVATSKE OD PRIRODNIH I TEHNIČKO – TEHNOLOŠKIH KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA
 4. Zaključak Vlade Republike Hrvatske o donesenoj Procjeni ugroženosti Republike Hrvatske od prirodnih i tehničko - tehnoloških katastrofa i velikih nesreća
 5. Plan zaštite i spašavanja za područje Republike Hrvatske NN. 96/10
 6. Smjernice za izradu Procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj
 7. Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava

 Strateški planovi

 1. Strateški plan Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje 2018.-2020.
 2. Strateški plan Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje 2017.-2019.
 3. Revidirani Strateški plan Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje 2016.-2018.
 4. Strateški plan Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje 2016.-2018.
 5. Strateški plan Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje 2015.-2017.

Godišnji planovi rada

 1. Plan rada Državne uprave za zaštitu i spašavanje za 2018. godinu
 2. Plan rada DUZS-a za 2017.
 3. Plan rada DUZS-a za 2016.
 4. Plan rada DUZS-a za 2015.
 5. Plan rada DUZS-a za 2014.

Godišnja izvješća o radu

 1. Godišnje izvješće o radu DUZS-a za 2017. – Privitak: 1 Godišnje izvješće o radu PUZS-a za 2017.
 2. Godišnje izvješće o radu DUZS-a za 2016. – Prilog. br. 1. Godišnje izvješće o radu PUZS-a za 2016.
 3. Godišnje izvješće o radu DUZS-a za 2015.
 4. Godišnje izvješće o radu DUZS-a za 2014.

Financijski planovi i izvješća

Sredstva za rad Državne uprave za zaštitu i spašavanje osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

2018. godina

 • Financijski plan DUZS-a za 2018. godinu (.pdf)

2017. godina

 • Izmjena Financijskog plana za 2017. godinu – 3 (.pdf) (.xlsx)
 • Izmjena Financijskog plana za 2017. godinu – 2 (.pdf) (.xlsx)
 • Izmjena Financijskog plana za 2017. godinu – 1 (.pdf) (.xlsx)
 • Financijski plan DUZS-a za 2017. godinu (.pdf) (.xlsx)
 • Financijski plan DUZS-a za 2017.-2019. godinu (.pdf) (.xlsx)

2016. godina

 • Izmjena Financijskog plana DUZS-a za 2016. (.pdf)
 • Financijski plan DUZS-a za 2016. (.pdf)
 • Financijski plan DUZS-a za 1-3/2016. godine (.pdf)

2015. godina

Državnim proračunom za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu (NN br. 148/14) predviđena proračunska sredstva Državne uprave za zaštitu i spašavanje iznose 160.706.640,00 kn.


IZVRŠENJE PRORAČUNA

 • Godišnji financijski izvještaj DUZS-a za 2017. godinu (.xls)
 • Plan i izvršenje Financijskog plana DUZS-a za 2016. godinu (.pdf) (.xls)
 • Plan i izvršenje Financijskog plana DUZS-a za 2015. godinu (.pdf) (.xls)
 • Plan i izvršenje Financijskog plana DUZS-a za 2014. godinu (.pdf)
 • Plan i izvršenje Financijskog plana DUZS-a po projektima i aktivnostima za 2014. godinu (.pdf)

DONACIJE I POMOĆI

 • Bespovratne potpore i donacije u 2017. godini – sažetak (.doc), tablični prikaz (.xlsx)
 • Donacije i pomoći u Financijskom planu DUZS-a od 2013. do 2016. (.pdf)

Zakoni

 • Zakon o sustavu domovinske sigurnosti, NN br. '108/217'
 • Zakon o sustavu civilne zaštite, NN br. '82/2015'
 • Zakon o zaštiti i spašavanju, NN br. '174/04', '79/07', '38/09', '127/10' – NE VAŽI od 1.8.2015. veza na NN br. '82/2015'
 • Zakon o kritičnim infrastrukturama, NN br. '56/13'
 • Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, NN br. '79/06' i '110/15'
 • Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda, Narodne novine br. '73/97'
 • Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije, NN br. '77/14'
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o suradnji u području sprječavanja  katastrofa i njihovih posljedica, Narodne novine, Međunarodni ugovori br. '8/2017'
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u »MEHANIZMU ZAJEDNICE ZA CIVILNU ZAŠTITU«, “Narodne novine”, Međunarodni ugovori br. '07/09', OBJAVA “Narodne novine”, Međunarodni ugovori Narodne novine br. 9/09
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u »FINANCIJSKOM INSTRUMENTU ZA CIVILNU ZAŠTITU«, Narodne novine, Međunarodni ugovori br. '03/08', OBJAVA “Narodne novine”, Međunarodni ugovori Narodne novine br. 5/08
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji na području zaštite od prirodnih i civilizacijskih katastrofa, Narodne novine, Međunarodni ugovori br. '06/98', OBJAVA “Narodne novine”, Međunarodni ugovori Narodne novine br. 8/98
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa, Narodne novine, Međunarodni ugovori br. '13/98', OBJAVA “Narodne novine”, Međunarodni ugovori Narodne novine br. 3/99
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa, Narodne novine, Međunarodni ugovori br. '02/02', OBJAVA “Narodne novine”, Međunarodni ugovori br. 13/11
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o suradnji i uzajamnoj pomoći u katastrofama, Narodne novine, Međunarodni ugovori '02/04', OBJAVA “Narodne novine”, Međunarodni ugovori br. 5/04
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Austrije o uzajamnom pružanju pomoći u slučajevima katastrofa i teških nesreća, Narodne novine, Međunarodni ugovori '07/06', OBJAVA “Narodne novine”, Međunarodni ugovori br. 7/06
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike i Vlade Republike Poljske o suradnji na području sprječavanja od prirodnih i tehničkih katastrofa te uklanjanju njihovih posljedica, Narodne novine, '05/06', OBJAVA “Narodne novine”, Međunarodni ugovori br. 7/06
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o suradnji na području zaštite i spašavanja, Narodne novine, Međunarodni ugovori '07/08', OBJAVA “Narodne novine”, Međunarodni ugovori br. 10/08
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa, Narodne novine, Međunarodni ugovori '07/08', OBJAVA “Narodne novine”, Međunarodni ugovori br. 10/08
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o suradnji u zaštiti od prirodnih i tehničko – tehnoloških katastrofa, Narodne novine, Međunarodni ugovori '5/11', OBJAVA “Narodne novine”, Međunarodni ugovori br. 7/11
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnoj pomoći u slučaju katastrofa i velikih nesreća, Narodne novine, Međunarodni ugovori '07/12', OBJAVA “Narodne novine”, Međunarodni ugovori br. 8/12
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o institucionalnom okviru inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za jugoistočnu Europu (2013), Narodne novine, Međunarodni ugovori '06/14'
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade RH i Vlade Ruske Federacije o suradnji na području sprječavanja prirodnih i civilizacijskih katastrofa i uklanjanja njihovih posljedica, Narodne novine – Međunarodni ugovori '5/11', OBJAVA “Narodne novine”, Međunarodni ugovori br. 8/11
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa, Narodne novine – Međunarodni ugovori '3/15', OBJAVA “Narodne novine”, Međunarodni ugovori br. 4/15
 • Zakon o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Narodne novine br. '33/2002', '92/2002' – veza NN br. '82/2015' (čl. 99)

Uredbe, planski dokumenti

 • Rješenje o imenovanju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN br. 28/18
 • Rješenje o imenovanju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN br. 25/18
 • Rješenje o razrješenju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN br. 25/18
 • Rješenje o imenovanju zamjenika načelnika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN br. 09/18
 • Rješenje o razrješenju zamjenika načelnika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN br. 09/18
 • Rješenje o imenovanju članice Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN br. 132/17
 • Rješenje o razrješenju članice Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN br. 132/17
 • Rješenje o imenovanju članice Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN br. 100/17
 • Rješenje o razrješenju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, NN br. 100/17
 • Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite, NN br. 27/17
 • Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite, NN br. 33/17 (prilog: Zahtjev za naknadu plaće, Potvrda o mobilizaciji i Zahtjev za isplatu naknade po danu mobilizacije i troškova prijevoza (.doc)
 • Rješenje o osnivanju Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera, NN br. 39/17
 • Rješenje o razrješenju članova Stožera zaštite i spašavanja Republike Hrvatske, NN br. 39/17
 • Sigurnosna pravila o mjerama i pravilima ponašanja osoba koje sudjeluju u aktivnostima na planinama i drugim nepristupačnim područjima, od 28. travnja 2017. (.pdf)
 • Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje, NN br. 61/16
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, NN br. 43/12 i 125/14
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Savjetodavnog povjerenstva za strateški razvoj sustava civilne zaštite (.pdf)
 • Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjetodavnog povjerenstva za strateški razvoj sustava civilne zaštite (.pdf)
 • Odluka o osnivanju Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite (.pdf)
 • Odluka o određivanju sektora iz kojih središnja tijela državne uprave identificiraju nacionalne kritične infrastrukture te liste redoslijeda sektora kritičnih infrastruktura, NN br. 108/13
 • Odluka o utvrđivanju visine nepovratne materijalne pomoći koju može uputiti ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje, NN br. 76/12
 • Uredba o načinu prelaska granice prilikom primanja ili upućivanja žurne pomoći u zaštiti i spašavanju, NN br. 52/06
 • Uredba o visini naknade osobama angažiranim u zaštiti i spašavanju izvan granica Republike Hrvatske, NN br. 90/06
 • Uredba o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja, NN br. 85/06
 • Odluka o osnivanju Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite (.pdf)

Pravilnici

2017. godina

 • Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne opasnosti te davanju uputa stanovništvu, NN br. 67/2017
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika, NN br. 67/2017
 • Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama, NN br. 53/17
 • Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja, NN br. 49/17

2016. godina

 • Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva, NN br. 69/16
 • Pravilnik o metodologiji za izradu analize rizika poslovanja kritičnih infrastruktura, NN br. 47/16, 93/2017
 • Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i namještenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje, NN br. 99/16
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva, NN br. 69/16
 • Pravilnik o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite, NN br. 37/16, 47/16
 • Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi, NN br. 37/16
 • Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite, NN br. 49/16
 • Pravilnik o zemljopisno obavijesnom sustavu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, NN br. 57/16
 • Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za ispitivanje ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite, NN br. 57/16
 • Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112, NN br. 37/16
 • Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112, NN br. 38/16
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, NN br. 57/16
  • Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja (.xslx / .csv)
 • Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, NN br. 65/16
 • Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite, NN br. 69/16
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora u sustavu civilne zaštite, NN br. 69/16
 • Pravilnik o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje, NN br. 75/16
 • Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite, NN br. 99/16
 • Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika, NN br. 98/16
 • Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, NN br. 75/16  (uputa i prilozi u tablici)
  Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite UPUTA I PRILOZI
  Uputa za popunjavanje evidencijskih tablica sukladno odredbama Pravilnika o ođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN br. 75/16) UPUTA
  Evidencija stožera civilne zaštite E-SCZ Prilog 1
  Evidencija operativnih snaga vatrogastva E-VAT Prilog 2
  Evidencija operativnih snaga Hrvatskog Crvenog križa E-HCK Prilog 3
  Evidencija operativnih snaga Hrvatske gorske službe spašavanja E-HGSS Prilog 4
  Evidencija udruga (EU) Prilog 5
  Evidencija postrojbi i povjerenika civilne zaštite E-PPCZ Prilog 6
  Evidencija koordinatora na lokaciji E-KNL Prilog 7
  Evidencija pravnih osoba u sustavu civilne zaštite E-PO Prilog 8

2015. – 2006.

 Standardni operativni postupak: