×
Kontakt

Civilna zaštita

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje koordinira djelovanje sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj.

Civilna zaštita u Republici Hrvatskoj bilježi svoju povijest od kasnih dvadesetih godina XX stoljeća. Ideja o potrebi zaštite stanovništva u Hrvatskoj rodila se već 1880. godine, nakon potresa koji je pogodio Zagreb.

Mjere civilne zaštite: uzbunjivanje i obavješćivanje, evakuacija, zbrinjavanje, sklanjanje, spašavanje, prva pomoć, KBRN zaštita, asanacija (humana, animalna, asanacija terena), zaštita životinja i namirnica životinjskog porijekla te zaštita bilja i namirnica biljnog porijekla.

Upravljanje rizicima predstavlja preventivne i planske aktivnosti usmjerene na umanjivanje ranjivosti i ublažavanje negativnih učinaka rizika.

Operativne snage civilne zaštite:

 • Stožeri civilne zaštite
 • Operativne snage vatrogastva
 • Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
 • Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
 • Udruge građana
 • Postrojbe i povjerenici civilne zaštite
 • Koordinatori na lokaciji
 • Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

Operativne sposobnosti DUZS su Državna vatrogasna intervencijska postrojba i Državna intervencijska postrojba civilne zaštite (KBRN zaštita, traganje i spašavanje u urbanim sredinama, spašavanje u poplavama, izgradnja privremenog skloništa).

Osposobljavanje u sustavu civilne zaštite je organizirano stjecanje stručnih znanja i vještina sa svrhom podizanja spremnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite i građana za djelovanje u velikoj nesreći i katastrofi.

 • Program prekvalifikacije vatrogasaca / vatrogasnog tehničara
 • Osposobljavanje stožera civilne zaštite
 • Programi osposobljavanja za postrojbe raznih specijalnosti (gašenje šumskih požara, spašavanje iz dubina i visina, KBRN zaštita, spašavanje iz ruševina, spašavanje u poplavama i dr.)
 • Međunarodni tečajevi
 • Edukacija djece i dr…

Vježbe kao završna faza procesa osposobljavanja imaju za cilj pripremu operativnih snaga za pravovremeno i učinkovito djelovanje u velikim nesrećama i katastrofama.

Razlikujemo:

 • Stožerno-zapovjedne vježbe
 • Simulacijsko-komunikacijske vježbe
 • Pokazne vježbe
 • Terenske vježbe

Informiranje javnosti o mogućem nastanku i razvoju katastrofe provode nadležne službe, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge stručne službe u području svoje nadležnosti.